Highlights Orbak2 Versie 2.0

Autorisatie

Back-up

De status van backups wordt vanaf nu gecontroleerd in ORBAK2. Als er een probleem is geconstateerd wordt er
een waarschuwing getoond tijdens het inloggen.
Indien er gedurende een week geen correcte backup is gemaakt wordt na het inloggen automatisch een venster
getoond met de backup historie.

Dit venster is ook op te roepen via [Taken | Algemeen | Systeembeheer | Backup historie].

Rollen

De autorisatie kan nu worden ingesteld per scherm.
De huidige autorisatie is vervallen en dient opnieuw te worden aangemaakt.
Een scherm kan ook worden toegevoegd aan de “Favorieten”.
Hierdoor is een beknopt menu mogelijk met de meest gebruikte schermen.
Indien een gebruiker geen rechten krijgt op een menu-onderdeel
dan zijn de velden welke tot dit onderdeel behoren bij de stamgegevens niet zichtbaar en niet in te vullen.

Algemeen

Afdrukschema mailen

Er is nu een nieuwe mogelijkheid bij gekomen. Afdrukschema mailen.
Hiervoor moeten wel in systeeminstellingen een aantal settings worden gedaan.
Verder kan of bij relatie of bij rapport aangegeven worden naar welk e-mailadres
het rapport gestuurd dient te worden.

 • [Onderhoud | Relaties | Relaties]

Op het tabblad 'rapportinstellingen' wordt aangegeven om welk rapport
en om welk e-mail adres het gaat.

 • [Onderhoud | Algemeen | Rapporten]

op het tabblad 'relatieinstellingen'wordt aangegeven om welke relatie
en welk e-mailadres het gaat .

 • Via [Onderhoud | Algemeen | Mailteksten]

kan de inhoudelijke tekst van een mail vastgelegd worden.
Dit kan in txt maar ook in HTML.

Bij facturen mailen moet ook een soort afdruk worden ingegeven.
Actie: Parameter controleren: ■ 00 - Alleen printen ■ 10 - Alleen mailen ■ 20 - Printen en mailen

Gegevens verwijderen

De mogelijkheid bestaat nu om „oude” gegevens te verwijderen via de optie '[Taken | Algemeen | Systeembeheer | Gegevens verwijderen]'.
Het is mogelijk om export- en importtabellen te schonen.
Ook kunt u verkoop-, inkoop-, productie- en voorraadopdrachten en prijshistorie, reclame's, blokkeringen,
en personeelsplanningen verwijderen.
Het verwijderen van bovenstaande gegevens wordt vastgelegd in een logboek.

Dagafsluiting

U heeft nu de mogelijkheid om met de dagafsluiting het aantal besteld in de verkoopopdrachten te blokkeren.
Het uiteindelijk te factureren aantal kan nog wel via de andere kolommen (bv. verschil ontvangst) worden gewijzigd.
U kunt in „Bedrijf verkoop' instellen of u het aantal besteld automatisch wilt blokkeren via de dagafsluiting.
U heeft tevens de mogelijkheid om automatisch elke nacht de nieuw geldende inkoopprijzen te bepalen.

Diverse batch-opdrachten / Logboek

In diverse batch-opdrachten is de optie “Eerste” / “Laatste” toegevoegd.
Zo is het nu mogelijk om bij starten van een afdrukschema ook op volgnnummer deze functie te gebruiken.
Tevens worden nu van de belangrijkste batch-opdrachten de gegevens vastgelegd in een logboek.
U kunt het logboek afdrukken met het rapport “logboek.rpt” uit de map Algemeen.

Updates controleren

Via het menu “Help” is het vanaf versie 2.0 mogelijk om updates voor ORBAK2 te downloaden en te installeren.

Zoeken in Producten, Relaties en Personen. Bij onderhoud van relaties, producten en personen zijn zoekvensters toegevoegd op hoofdniveau.
De gekozen selectie wordt direct getoond in het hoofdvenster.
In de zoekvensters kan worden gezocht op (delen van) zoekcodes en hoofdcodes.

Contactregistratie

Nieuwe module om contacten en klachten te registreren.

Expeditie

Emballage

U heeft nu de mogelijkheid om automatisch emballage te berekenen.
U koppelt een emballage product aan een producteenheid. Bij de gewone producten koppelt u op de tab expeditie
de producteenheid met de verhouding.
Tijdens het bestellen wordt automatisch het aantal emballage producten per eenheid berekend.

Financieel

Bedrijf financieel

Splitsen factuur jaarwisseling.
De weekfactuur met de jaarovergang wordt nu automatische gesplitst in twee facturen.
Dit is nu afhankelijk geworden van de parameter „splitsen factuur jaarwisseling”.
Standaard staat deze parameter aan.

Prijsgroepen

Er is een nieuwe tabel Prijsgroepen gemaakt.
U kunt producten op de tab financieel koppelen aan een prijsgroep.
Tijdens het wijzigen of kopiëren van prijzen kunt u dan selecteren op de prijsgroepen.
Hierdoor heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om halfjes in een aparte prijsgroep te plaatsen
en hiervan de prijzen apart te verhogen.
Hiervoor hoeft u dus geen aparte assortimentsgroep meer aan te maken.

Reclamestaffel

U heeft nu de mogelijkheid om bij reclames een staffelkorting toe te voegen op basis van aantallen.
De staffelkorting wordt gegeven over de ingevoerde reclameprijs en kan bestaan uit
een percentage of een bedrag.
De aantallen waarover de korting wordt gegeven zijn per product per verkoopopdracht.
U kunt dus geen combinatie maken van meerdere producten of opdrachten.

Verpakkingenbelasting

Indien u werkt met de module rendement kunt u per product de verpakkingenbelasting uitsplitsen
door de verschillende verpakkingsmaterialen op te geven.
Het totaal aan belasting wordt als kosten opgenomen in de berekening van de kostprijs van het product.
Het bedrag aan verpakkingenbelasting kunt u op de tab financieel overnemen vanuit rendement.
U kunt indien u niet met rendement werkt hier ook zelf handmatig een bedrag invullen.
Per debiteur kunt u aangeven of u de verpakkingenbelasting wilt doorbelasten op de factuur.
Indien u hiervoor kiest wordt per product de verpakkingenbelasting apart op de factuur geregistreerd.
Onderaan de factuur wordt per b.t.w. tarief het totaal aan verpakkingenbelasting afgedrukt.

Inkoopfacturen

Het scherm inkoopfacturen is gebruikersvriendelijker gemaakt.
Nu worden ook de inkoopbatches en factuurregels getoond binnen hetzelfde scherm.

Inkoop

Inkoopprijzen bepalen

Via de dagafsluiting is het mogelijk om automatisch elke nacht de nieuw geldende inkoopprijzen te
bepalen.
U heeft ook de mogelijkheid om dit handmatig uit te voeren via Taken → Inkoop.

Opdracht Inkoop

Via de menu optie ‘Extra’ kunt u nu ook inkoopregels aanmaken.

U heeft nu bij de inkoopfactuur de mogelijkheid om deze via het menu 'Extra' af te drukken. Bij bedrijf kunt u op
de tab 'financieel' het afdrukschema voor de inkoopfactuur invullen.

Personeel

Personeelsplanning week

De tijd in minuten bij de planregels wordt door veel gebruikers als onduidelijk ervaren.
Daarom wordt nu de tijd ook in uren weergegeven.
De werkelijke en geplande uren alsmede het verschil wordt nu in de kop getoond.
Het aantal contract- en ingeplande uren van een werknemer wordt vanaf nu onderin
de weekplanning getoond.
U heeft nu de mogelijkheid in de personeelplanning om het aantal minuten bij een andere
soort dan „werken” door het systeem te laten berekenen.
Als iemand ziek is kunt u de eindtijd in de planregel leeg laten.
Het systeem rekent nu uit hoeveel minuten deze persoon volgens zijn contract
standaard op een dag werkt (aantal uur per week / aantal dagen per week)
en vult zelf de juiste eindtijd in.

Planning definitief maken

Via deze batch maakt u een planning definitief.
De uren worden op dat moment opgeslagen als geplande uren.
Wijzigingen die u hierna maakt worden verwerkt als werkelijke uren.
Hierdoor krijgt u inzicht in de verschillen tussen planning en werkelijkheid.
In de weekplanning is zichtbaar of een planning wel of niet definitief is.

Info werknemer personeelsplanning week

In dit scherm kunt per werknemer zien op welke dagen en locaties deze is ingedeeld in een week.
Hierdoor kunt u sneller overlappende werktijden inzien.
Het is niet mogelijk om wijzigingen in dit scherm in te geven.

Rapport: Urenvergelijking locatie

Met behulp van dit nieuwe rapport kunt u de verschillen tussen de geplande|| en de werkelijke uren/loonkosten per locatie zien.

Rapport: In dienst overzicht

Met behulp van dit nieuwe rapport heeft u een overzicht van het aantal jaar in dienst per werknemer.
Indien het aantal dienstjaren een veelvoud van 5 is, wordt de regel vet afgedrukt.

Rapport: Basisplanning werknemer

Dit rapport toont per werknemer per dag de basisplanning.
Tevens worden overlappingen weergegeven.

Productie

Productie-opdracht

Het is nu mogelijk via de menu-optie Extra om een handmatige productie-opdracht te kopiëren
naar een andere datum.

Rapport: Receptproductielijst

U heeft nu ook de mogelijkheid om de werkwijze af te drukken op de receptproductielijsten.

Producten

Omschrijving

Indien u de omschrijving van een product wijzigt kunt u via het menu ‘Extra’,
met de optie 'Omschrijving overnemen in verkoopregel',de gewijzigde omschrijving
in de verkoopregels doorvoeren vanaf een door u te bepalen datum.
Tevens is het mogelijk om via het menu ‘Extra’ de (gewijzigde)
minimale besteding door te voeren in de orders vanaf een bepaalde datum.

Kopiëren

Via het menu ‘Extra’ heeft u de mogelijkheid om diverse gegevens te kopiëren van een ander product.
Ook is het mogelijk om binnen een product de samenstelling te kopiëren.

Expeditie

Bij de expeditie-eigenschappen van een product kan worden aangegeven
op welke dagen het productleverbaar is.
Dit wordt gecontroleerd bij het wijzigen van verkoopregels.

Inkoop

Bij het ingeven van inkoopprijzen dient u een ingangsdatum in te geven.
Tevens is er een nieuw tabblad waarop de inkoopprijshistorie zichtbaar is.

Productie

Werkwijze
De koppen van de werkwijzen kunt u nu ophalen en vastleggen in een aparte tabel.
Hierdoor is er meer uniformiteit gecreëerd.

Eindgewicht inhoud

Het gewicht van een product bestaat nu uit alle deelproducten, inclusief verpakking.
Het nieuwe veld „inhoud gewicht” toont het gewicht van alleen
de deelproducten welke geen verpakking zijn.

Eindgewicht in samenstelling

In de samenstelling van een product kan nu het eindgewicht van het product worden ingevuld.
Indien dit is gevuld, mag droge stof gewicht niet gevuld zijn en andersom.
In de deelproducten kan bij één product (het recept) worden aangegeven
dat dit berekend moet worden op basis van het eindgewicht.
Het afweeggewicht van dit product wordt dan berekend met behulp van
de verliespercentage en eventuele andere receptregels.

Productverkenner

Op de productietab van producten is het tabblad 'Productverkenner' opgenomen.
Hier ziet u een overzicht van de opbouw en relaties van het betreffende product.
De standaard samenstelling wordt vet getoond.
U kunt overal in de bomen klikken om direct naar het betreffende product te springen.

Productspecificatie

Bij wijzigingen in velden m.b.t. productspecificatie wordt nu de datum
van laatste wijziging vastgelegd.
Voorheen werd alleen de laatste wijziging van de declaratie vastgelegd.
U kunt nu de volgende nieuwe gegevens vastleggen:

 • Levensovertuiging
 • Claims
 • Procesgegevens
 • Verpakt onder beschermende atmosfeer

Winkel

U kunt nu aangeven of de specificatie moet worden overgezonden naar de kassa.
Hiermee kan voorkomen worden dat nog niet complete informatie in de winkel terecht komt.

Alleen lezen Producten

Dit scherm is gelijk aan het producten scherm, maar gegevens kunnen niet gewijzigd,
toegevoegd of verwijderd worden.

Productspecificatie

Bedrijf Productspecificatie
U heeft nu de mogelijkheid om in de bedrijfsgegevens op de tab specificatie een voetregel te koppelen.
Deze voetregel wordt afgedrukt op elke 1e pagina van een productspecificatie.

Rapport: Productspecificatie

Het rapport is uitgebreid met alle nieuwe velden.
Ook is het nu mogelijk om alleen de alba-kenmerken volgens de EU-richtlijn af te drukken
en/of extra informatie inzake de ingrediënten.

Rapport: Overzicht productspecificatie wijzigingen

Dit is een nieuw rapport met alle producten welke een wijzigingsdatum hebben
na de ingegeven datum door de gebruiker.

Koppeling Specsplaza

De volgende gegevens worden nu eveneens ingelezen vanuit Specsplaza:

 • Standaard ingrediëntenlijst
 • Energiewaarden kilojoule/kilocalorie
 • Droge stof percentage
 • Extra velden per ingrediënt (oa. herkomst)
 • Voedingswaarden
 • Microbiologische kenmerken
 • Sensorische kenmerken
 • Fysisch chemische kenmerken
 • Claims

Verwijderen ingrediënten

U heeft nu de optie om niet gebruikte ingrediënten via een batch te verwijderen.
Dit is vooral handig na het opnieuw verwerken van Specsplaza,
waarbij de standaard ingrediënten zijn ingelezen.

Relaties

Algemeen

U heeft nu de mogelijkheid om documenten op te slaan bij uw relaties.
Op het tabblad 'Algemeen' is hiervoor een knop 'Documenten' aangemaakt.
U kunt nu de gegevens van de kamer van koophandel van een relatie vastleggen.

Expeditie

Bij de expeditie-eigenschappen van een relatie kan worden aangegeven op welke dagen
aan de relatie geleverd mag worden.
Dit wordt gecontroleerd bij het invoeren van verkoopopdrachten.

Minimum besteding

Indien u een bedrag in rekening wilt brengen voor 'kleine' orders
dan kunt u nu bij de debiteur een minimum besteding invullen.
Daarnaast geeft u op welke factuurtekst u automatisch wilt laten
toevoegen aan de factuur.

Inkoopprijzen

U kunt op de tab inkoop een ingangsdatum voor inkoopprijzen ingeven.
De prijzen wijzigt u in het inkoopassortiment met ingang van de ingegeven datum.
Op de tab “inkoopprijzen” heeft u een overzicht van de inkoopprijshistorie.

Verkoop

U heeft nu de mogelijkheid om een afleverbon volgens de Topbakkers methode af te drukken.

Rendement

Bedrijf rendement

U heeft nu de mogelijkheid om de winstpercentages voor de bakkerij en verkoop
in te vullen op bedrijfsniveau op de tab rendement.
De ingevulde percentages worden overgenomen bij producten welke verkoop
en financieel zijn en waar nog geen winstpercentage is ingevuld.
Bij wijzigen van dit percentage worden alle producten met hetzelfde percentage
gewijzigd in het nieuwe percentage.

Product rendement

De verpakkingskosten worden vanaf nu uitgesplitst opgeslagen.
Deze kosten worden ingevuld indien u een product in de samenstelling aangeeft
met de functie “Verpakking”.
Bij het afdrukken van de statistieken kunt u aangeven of u de verpakkingskosten
wel of niet wilt meenemen in de berekening van de bruto marge.
U kunt nu ook directe en indirecte kosten ingeven bij niet eindproducten
en deze kosten laten doorrekenen naar bovenliggende producten waarin
het product wordt gebruikt.

Rapport: Overzicht kostprijzen

Dit nieuwe rapport toont per product alle onderdelen van de kostprijs naast elkaar.

Statistiek

Rapport: Omzetvergelijking relatiegroep
Met behulp van dit rapport kunt u de omzet van relatiegroepen tussen twee perioden
met elkaar vergelijken.

Voorraad

Overzicht productvoorraad

U heeft nu de keuze om de voorraad in te geven op de producteenheid van
het product (b.v. stuks/kilo) of de producteenheid van de voorraad (in colli, b.v. zak/doos).
Bij de bedrijfsgegevens geeft u in voor welke methode u kiest.
U kunt vanaf nu ook filteren op bewerking of leverancier.

Verkoop

Bedrijf verkoop: dynamische prognose

U kunt op de tab verkoop aangeven of de dynamische prognose aangemaakt dient
te worden via de dagafsluiting met het aantal weken waarop deze gebaseerd dient te worden.

Opdracht verkoop

In de kop wordt nu de contactpersoon voor verkoop en de organisatie waarbij
de relatie is aangesloten getoond.

In verkoopopdrachten is het vanaf nu mogelijk om per dag of week vooruit of achteruit te springen.

Indien er nog geen relatie was opgeroepen worden alle opdrachten van de betreffende datum
opgehaald, anders alleen de opdrachten van de betreffende relatie.
De prognose status van een order is nu zichtbaar in de verkoopopdracht.
Standaard wordt deze ingevuld met de prognose basis van de relatie.
U kunt nu per verkoopopdracht hiervan afwijken.
Voorbeelden:
De relatie heeft een standaardprognose, maar wil nu dat van de gehele verkoopopdracht
het aantal besteld de nieuwe standaardprognose wordt.
U wijzigt dan de prognose status in „Besteld (dynamisch)”.
De prognose voor volgende week bestaat dan uit de bestelde aantallen.
De relatie heeft een prognose, maar wordt voor deze betreffende verkoopopdracht niet meer beleverd.
Op andere dagen of ordertypen wordt er nog wel aan deze relatie geleverd.
U wijzigt dan de prognose status in „Beëindigd”.
Er wordt nu geen prognose meer aangemaakt voor de volgende week.
LET OP!! Indien u een dynamische prognose wilt beëindigen en u maakt deze aan als gemiddelde
vanmeerdere weken, dan dienen alle weken op „Beëindigd” gezet te worden.

Indien een lege bestelling wordt aangemaakt dan wordt de relatie niet meer van de bellijst verwijderd.
Dit gebeurd nu pas als er verkoopregels met bestelde aantallen worden ingevuld.

Het aantal orders en lopende reclames van een relatie op een dag wordt onderin het venster getoond.

De reeds ingegeven ordercodes zijn vanaf heden in een lijstje zichtbaar na ingave van relatie
en ordertype.

Producten welke in de reclame zijn worden extra zichtbaar gemaakt door deze te tonen in de kleur cyan
met een uitroepteken voor de regel.

Via het menu Extra kunt u ad hoc een éénmalige reclame aanmaken specifiek
voor deze relatie en leverdatum.

Een venster met lopende reclames voor de betreffende relatie kan worden opgeroepen via 'Extra
Reclame overzicht.

Via extra is het nu mogelijk om de factuurwaarde van een verkoopopdracht te zien.

Direct afdrukken

Het is nu mogelijk om via het menu „Extra” direct een opdrachtbon af te drukken.
U kunt in „Bedrijf verkoop” instellen welk afdrukschema hiervoor gebruikt wordt.
U kunt verschillende opdrachtbonrapporten in het afdrukschema plaatsen.
Tijdens het afdrukken kiest u dan de gewenste variant.
Het is nu mogelijk om via het menu „Extra” direct een directe factuur af te drukken.
U kunt in „Bedrijf financieel” instellen welk afdrukschema hiervoor gebruikt wordt.
Het rapport ‘Dagfactuur.rpt’ dient altijd op volgnummer 1 in het afdrukschema geplaatst te worden.

Kopiëren

U heeft nu de mogelijkheid om via de menu optie 'Extra' de verkoopopdracht
direct te kopiëren naar een andere datum, relatie en ordertype.

Verkoopregels toevoegen

U heeft nu de mogelijkheid om voor meerdere relaties producten toe te voegen
aan reeds bestaande verkoopopdrachten met een in te geven aantal besteld en/of prognose.
Dit kan bijvoorbeeld een hulpmiddel zijn indien u nieuwe producten gaat uitleveren.

Rapport: Weekbestelling gemiddeld

Dit rapport toont de gemiddelde bestelling per week/dag voor de geselecteerde periode.

Winkels

Winkelreclames

U dient nu in te geven welke soort reclame u gaat ingeven.
Hierdoor is het mogelijk diverse controles uit te voeren om een juiste invoer van
gegevens te garanderen.
U kunt de reclames tevens afdrukken met het nieuwe rapport “Winkelreclames”.

Winkelresultaat

Indien in het winkelresultaat één van de onderstaande velden handmatig wordt gecorrigeerd
dan wordt dat vanaf nu vastgelegd met behulp van een 'correctie' vlag. Bij het nogmaals bepalen van het winkelresultaat worden velden waar dit vinkje
aanstaat niet meer overschreven.
Indien u een correctie maakt en bij het 'bedrijf winkel' staat 'opmerking verplicht'
aan dan dient er een opmerking ingevuld te worden.
De velden waar dit op van toepassing is:
Begin wisselgeld, geldafdracht, op rekening, electronisch betaald, overige betalingen,
derving, derving onverkoopbaar en eind wisselgeld.
Van de velden 'begin wisselgeld', 'geldafdracht' en 'eind wisselgeld'
wordt het door de kassa verzonden bedrag tevens (niet direct zichtbaar) bewaard.

Rapport: Kassabon gesplitst

Met behulp van dit overzicht kunt u kassabonnen zichtbaar maken die aangeslagen zijn op een andere
datum dan dat ze afgerekend zijn.

Rapport: Kassaverkopen matrix

Dit rapport toont per winkel per product in matrixvorm de verkochte aantallen per uur.

Rapport: Kassa productverkoop

Dit rapport toont per winkel per product per datum de verkooptijd, medewerker, aantal en bedrag.

Rapport: Kassa kengetallen per werknemer

Dit rapport toont per winkel per werknemer de omzet, het aantal klanten,
de gemiddelde besteding en het % aandeel in de klanten.

Rapport: Winkelreclames

Met behulp van dit rapport kunt u een overzicht afdrukken van de winkelreclames.

Rapport: Kassabon derving overzicht

Met behulp van dit rapport kunt u een overzicht afdrukken alle kassabonnen met derving.

 
orbak_highlights_versie_2.0.txt · Laatst gewijzigd: 2010/11/25 13:36 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki